Shkeli fëmijën me veturë, Rozeta Hajdari shpallet fajtore për aksidentin

Rozeta Hajdari është shpallur fajtore për aksidentin që e ka shkaktuar në Prishtinë, si pasojë e të cilit ishte lënduar një fëmijë.

Kjo është konfirmuar nga ana e Gjykatës Themelore në Prishtinë.

Njoftimi i plotë:

Prishtinë, 24 tetor 2023 – Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni i Kundërvajtjes në procedurën kundërvajtëse, ka vendosur lidhur me çështjen kundër të pandehurës R.H, për shkak të aksidentit në komunikacion  të kundërvajtjes nga neni 53 paragrafi 1 të Ligjit për Rregullat e Trafikut Rrugor e ndërlidhur me nenin 255 paragrafi 2 të Ligjit për Rregullat e Trafikut Rrugor, në bazë të nenit 55 paragrafi 2 dhe nenit 77, 86, 119, 124, 127 të Ligjit për Kundërvajtje, si dhe në bazë të nenit 289 paragrafi  1 pika 1.2 të Kodit Penal të Repulikës së Kosovës.

Gjykata duke vendosur  ne bazë të neneve 3,7,8,9,17 paragrafi 1 pika 1.2,1.5.31 dhe te nenit 35 të Ligjit  për Kundërvajtje me nr.05/L-087, të pandehures R.H i shqipton dënim me gjobë  në shumën prej  dyqind  euro (200) €, obligohet e pandehura që gjobën e shqiptuar të paguajë në afat prej 15 dite, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.

E pandehura R.H obligohet që të paguajë shumën prej njëqind (100) € për mendimin e ekspertit të komunikacionit, po ashtu obligohet të paguajë shumën prej nëntëqind (900)€ për super ekspertizë dhe për ekspertizë mjeko – ligjore të paguajë shumën  prej 50 €.  Nëse e pandehura  nuk e kryen pagesën e gjobës në afatin e paraparë me ligj, si dhe shpenzimet e  procedurës kundërvajtëse, në të kundërtën ekzekutimi  do te bëhet sipas dispozitave të Ligjit të Procedurës Përmbarimore.

Pala e dëmtuar  për realizimin e kërkesës  pronësore – juridike udhëzohet në kontest civil.

Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit, Divizioni i Kundërvajtjes,  përmes Gjykatës Themelore në Prishtinë./Lajmi.net/

Kategoritë
LajmeLajmet KryesoreVendi