Dogana shpall konkurs për oficerë doganor, vendos kriter moshën nga 18 deri në 30 vjeç

Dogana e Kosovës ka shpallur konkurs për oficerë doganor. Konkursi do të jetë i hapur deri më 22 mars të këtij viti.

Ajo çka bie në sy në këtë konkurs, është kriteri i moshës që është vendosur, ku aplikantët duhet të jenë nga 18 deri në 30 vjet.

“Të jetë i moshës tetëmbëdhjetë (18) deri tridhjetë (30) vjeç”, është një nga kriteret e aplikimit. Nëse nuk e përmbushni këtë kriter, s’mund të vazhdoni fare me aplikimin.

Kritere tjera për aplikim janë: Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i aftë fizikisht për t’i kryer detyrat e dhëna; Të ketë diplomë universitare të kualifikimit bachelor ose kualifikim të barasvlershëm- preferohet në drejtësi, ekonomi, kimi, farmaci, biologji, teknologji dhe doganë; Të japë informacionin e kërkuar në lidhje me punën e tij të mëpërashme ose ndonjë çështje tjetër që lidhet me pranimin e tij në Doganë; Dëshmi nga organet kompetente (Gjykata) se personi nuk është i dënuar ose ndaj saj/tij nuk është duke u zhvilluar procedurë penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, si dhe Të ketë reputacion të lartë professional dhe integritet personal.

Në fazën e parë do të bëhet përzgjedhja në bazë të dokumenteve të paraqitura dhe aplikacioneve, njoftimi i kandidatëve të diskualifikuar si dhe atyre të cilët do t’i nënshtrohen procedurave tjera të testimit.

Në fazën e dytë, procedurat e testimit, testi me shkrim dhe intervista me gojë.

“Dogana e Kosovës gëzon të drejtën ligjore për prerjen e listës së kandidatëve dhe krijimin e listës më të ngushtë që do t’i nënshtrohen testit me shkrim dhe intervistës me gojë, duke u bazuar në lartësinë e pikëve të marra nga procesi i vlerësimit të aplikacioneve dhe testit me shkrim, në rastet kur numri i aplikantëve që kanë përmbushur kërkesat e konkursit, respektivisht kanë kaluar pragun e kalueshmërisë nga procesi i vlerësimit të aplikacioneve dhe testit me shkrim, është më i lartë se dhjetë (10) kandidatë të përshtatshëm për një pozitë të lirë.

Njoftimi i kandidatëve për orarin, vendin dhe procedurat e testimit do të bëhet së paku dhjetë (10) ditë kalendarike para datës së testit me shkrim, respektivisht intervistës me gojë”, thuhet në konkurs.

Kategoritë
LajmeLajmet KryesoreVendi