Vjedhja brenda QKMF-së në Prizren, gjykata e shpallë fajtor të akuzuarin

Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti i përgjithshëm (gjyqtari i rastit Fatmir Krasniqi), ka shpallur aktgjykim dënues, ndaj të akuzuarit  Sh.Ç., për shkak se:

–    Se më 24.10.2019, rreth orës 10:00, në Prizren, saktësisht në korridorin e QKMF-së, i pandehuri me qëllim që vetes t’i sillte përfitim pasuror të kundërligjshëm, ia merr pasurinë e luajtshme të dëmtuarës, në atë mënyrë pasi që i pandehuri shkon në vendin e lartcekur për t’u kontrolluar te mjeku, ai shfrytëzon momentin e volitshëm pasi që e dëmtuara ishte duke pritur në rend për t’u kontrolluar te mjeku, i pandehuri nga çanta e krahut ia merr telefonin dhe para të gatshme në vlerë prej 25 eurosh. Më pas i pandehuri largohet nga vendi i ngjarjes pa u vërejtur nga askush,

  • kështu ka kryer veprën penale vjedhje nga neni 313 par. 1 të KP-së.

Andaj gjykata, në kuptim të Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale, të akuzuarit Sh.Ç., i ka shqiptuar :

  • Dënim me gjobë në shumën prej 300 (pesëqind) euro, të cilën shumë të dënimit i akuzuari është i obliguar që ta paguajë në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimi, dhe
  • Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti

I akuzuari është obliguar që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor, ashtu që secili veç e veç obligohet të paguajë shumën prej 30 eurosh dhe shumën prej 30 eurosh në emër të taksës për kompensimin e viktimave të krimit.

Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit.

Kategoritë
LajmeVendi